Xã hội

à  Cam kết tuân thủ các quy định và chính sách của Luật pháp.

à  Hỗ trợ phát triển khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn:

 • Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề thông qua các chương trình đào tạo của doanh nghiệp.
 • Thuê các đơn vị cung ứng dịch vụ của địa phương, qua đó góp phần hỗ trợ sự phát triển kinh tế địa phương

à  Công ty cam kết tôn trọng tất cả các quyền cơ bản của con người :

 • Cam kết thực hiện chính sách lao động tự nguyện, không đặt cọc, thế chân;
 • Cam kết thực hiện chính sách không sử dụng lao động trẻ em;
 • Cam kết thực hiện chính sách tự do thành lập hiệp hội và Thương lượng tập thể;
 • Cam kết thực hiện chính sách không phân biệt đối xử, quấy rối tình dục và lạm dụng;
 • Cam kết chính sách về sức khỏe và an toàn lao động;
 • Cam kết thực hiện chính sách về lương-thưởng theo đúng quy định của luật pháp;
 • Cam kết về chính sách về giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi.
 • Cam kết chống lại các hành vi tham nhũng- hối lộ.

à  Cam kết tuân thủ các quy định và chính sách của Luật pháp.

 • Cam kết tuân thủ các quy định và chính sách của Luật pháp.

 • Hỗ trợ phát triển khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn:

  • Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề thông qua các chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

  • Thuê các đơn vị cung ứng dịch vụ của địa phương, qua đó góp phần hỗ trợ sự phát triển kinh tế địa phương

 • Công ty cam kết tôn trọng tất cả các quyền cơ bản của con người :

  • Cam kết thực hiện chính sách lao động tự nguyện, không đặt cọc, thế chân;

  • Cam kết thực hiện chính sách không sử dụng lao động trẻ em;

  • Cam kết thực hiện chính sách tự do thành lập hiệp hội và Thương lượng tập thể;

  • Cam kết thực hiện chính sách không phân biệt đối xử, quấy rối tình dục và lạm dụng;

  • Cam kết chính sách về sức khỏe và an toàn lao động;

  • Cam kết thực hiện chính sách về lương-thưởng theo đúng quy định của luật pháp;

  • Cam kết về chính sách về giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

  • Cam kết chống lại các hành vi tham nhũng- hối lộ.

 • Cam kết tuân thủ các quy định và chính sách của Luật pháp.