Tình hình thực hiện ngân sách

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH
Năm Doanh thu (tỷ VND) LN Trước thuế (tỷ VND) LN Sau thuế (tỷ VND)
KH TH TH/KH KH TH TH/KH KH TH TH/KH
6M2019 (A) 2,603 1,099 42% 212.2 124 58% 199.5 109.6 55%
2018 2,354 2,408 102% 131.1 199.3 152% 125.8 178.3 142%
2017 1,915 1,991 104% 91.7 105 115% 81.7 99.6 114%
2016 1,645 1,358 83% 139 30.7 22% 127 28.6 23%
2015 1,695 1,035 61% 149 86.6 58% 116 71.3 61%
2014 1,579 1,458 92% 119 136 114% 93 106.0 114%
2013 1,585 1,453 92% 122 95 78% 96 74.0 77%
2012 1,281 1,099 86% 130 97 75% 103 84.0 82%
2011 1,022 935 92% 94 107 114% 86 83.0 97%

File đính kèm