[THÔNG BÁO KHẨN] TẠM HOÃN VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Thông báo khẩn về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“Đại hội”)

Urgent Notice on organization of the Annual General Shareholders Meeting 2020 (“AGSM 2020″)

Kính gửi quí cổ đông và quí khách mời,

Dear esteemed shareholders and invitees,

Theo Công văn số 1049/UBND-TH ngày 24/3/2020 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố (đính kèm Thông báo này), các sự kiện có đông người tham gia buộc phải dừng từ 18h ngày 24/3/2020 đết hết ngày 31/3/2020 nhằm phòng chống dịch COVID-19. Do đó, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“Công ty”) buộc phải hoãn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 (“ĐHĐCĐTN 2020”) – dự kiến được tổ chức ngày 26/3/3020 tại khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM.

According to Official Letter 1049/UBND-TH dated 24 March 2020 of HCMC People’s Committee, requesting suspension of some activities in HCMC (as attached to this Notice), events with many attendees should be suspended from 18h 24th March 2020 to 31 March 2020 in order to prevent COVID 19 pandemic. Therefore, Century Synthetic Fiber Corporation (“the Company”) has to delay  the organization of AGSM2020 which was initially scheduled on 26th March 2020 at Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong, District 5, HCMC.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ có thông báo cho quí cổ đông về quyết triệu tập ĐHĐCĐTN 2020 lần 2 khi tình hình dịch bệnh COVID 19 đã được kiểm soát và UBND Tp. HCMC hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định mới cho phép được tổ chức các sự kiện có đông người tham gia.

In the coming time, the Company will notify you on the convention of the AGSM 2020 for the 2nd time when COVID-19 pandemic is under control and HCMC People’s Committee or relevant authorities have a new decision allowing for organization of events with many attendees.

Mặt khác, Công ty cũng sẽ đảm bảo sẽ tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

On the other hand, the Company will ensure that the organization of AGSM 2020 will be in accordance with the prevailing regulations.

Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ quí cổ đông và quí khách. Kính chúc quí vị và gia đình sức khỏe và an lành.

We hope to receive your sympathy and supports and wish you and your family good health and happiness.

 

Trân trọng,

Yours respectfully,

 

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ/Century Synthetic Fiber Corporation

Tổng Giám Đốc/Managing Director

(đã ký/signed)

ĐẶNG TRIỆU HÒA