Môi trường

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA STK

à  Mục tiêu tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, thỏa mãn nhu cầu khách hàng là tâm điểm của mỗi hành động và quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

à  Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường.

à  Thúc đẩy cải tiến liên tục dựa trên các quy trình hữu hiệu, phương pháp và công cụ đo lường minh bạch kịp thời, biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và sức khỏe cho người lao động.

à  Cung cấp nguồn lực, cải tiến kỹ thuật công nghệ và thiết bị, thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ nhằm tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước, nguyên vật liệu.

à  Đào tạo nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho tất cả CBCNV và truyền đạt Chính sách môi trường tới tất cả CBCNV Công ty và các bên liên quan.

 • Mục tiêu tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, thỏa mãn nhu cầu khách hàng là tâm điểm của mỗi hành động và quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường.

 • Thúc đẩy cải tiến liên tục dựa trên các quy trình hữu hiệu, phương pháp và công cụ đo lường minh bạch kịp thời, biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và sức khỏe cho người lao động.

 • Cung cấp nguồn lực, cải tiến kỹ thuật công nghệ và thiết bị, thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ nhằm tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước, nguyên vật liệu.

 • Đào tạo nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho tất cả CBCNV và truyền đạt Chính sách môi trường tới tất cả CBCNV Công ty và các bên liên quan.

  • Quản lý việc sử dụng năng lượng theo đúng tất cả các yêu cầu của pháp luật.

  • Thực hiện kiểm toán năng lượng (3 năm/lần): việc kiểm toán năng lượng do cơ quan chức năng có đủ năng lực để đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của Công ty: điện, dầu DO, xăng; đưa ra các giải pháp khả thi để giảm thiểu tiết kiệm năng lượng, giảm tác hại đến môi trường.

  • Lập kế hoạch và báo cáo quản lý năng lượng hàng năm và 5 năm: trọng tâm đưa các giải pháp tiết kiệm năng lượng, triển khai thực hiện và đánh gia hiệu quả.

  • Theo dõi và lưu trữ hồ sơ tiêu thụ năng lượng trên cơ sở hàng tháng.

  • Thực hiện quản lý và đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc xử lý nguồn nước

  • Đo lường và lưu trữ việc sử dụng nguồn nước phải được kiểm soát trên cơ sở hàng tháng

  • Lập các giải pháp nhầm tiết kiệm sử dụng nguồn nước và có đánh giá hiệu quả thường xuyên và định kỳ hàng năm

  • Không sử dụng nước ngầm (như khoan giếng ngầm…) Nếu có nhu cầu sử dụng phải có giấy phép của cơ quan chức năng.

  • Thực hiện quản lý và đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc xử lý nguồn nước thải

  • Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải riêng biệt và được phép đấu nối đầu ra với hệ thống thoát nước mưa, nước thải của KCN.

  • Thực hiện nhận diện các nguồn gây ô nhiễm môi trường, thường xuyên quan trắc các thông số chất lượng nước thải, đảm bảo xử lý chỉ tiêu chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn GRS.

  • Thực hiện báo cáo giám sát môi trường cho cơ quan chức năng về nước thải 6 tháng/lần theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Thực hiện đo lượng nước thải ra hàng ngày, có ghi chép lưu hồ sơ báo cáo đầy đủ.

  • Thực hiện kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Managing and complying with all regulations of emission treatment that adhered to the laws.

  • Controlling the operation of vehicles in the Company such as: container trucks, trucks, forklifts, cars regarding emission. The Company stops using vehicles that generate excessive emission.

  • Conducting measurements at outdoor areas and production areas 3 times a month in order to have solutions to remedy emission pollution (if any) immediately.

  • Reducing usage of fuel, DO oil.

  • Regularly maintaining vehicles, machines, equipment using fuel, DO oil to minimize emission pollution.

  • Conducting environmental monitoring reports to the relevant authorities about wastewater every 6 months in accordance with prevailing regulations

  • Thực hiện quản lý và đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc xử lý chất thải

  • Các công ty vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có đầy đủ hồ sơ pháp nhân, giấy phép vận chuyển, xử lý chất thải của cơ quan chức năng có thẩm quyền

  • Chất thải nguy hại và chất thải thông thường (không nguy hại) được phân loại tại nguồn và chuyển vào kho lưu chứa đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành

  • Người lao động được đào tạo ý thức về quản lý chất thải và các phương tiện vận chuyển, phân loại chất thải theo quy định

  • Việc lưu kho, quản lý, lưu trữ và vận chuyển cho tất cả các nguồn chất thải được thực hiện tại chỗ, bao gồm những biện pháp an toàn tối thiểu liên quan đến môi trường và sức khỏe con người

  • Thực hiện đo lường chất thải trong sản xuất, tìm kiếm và triển khai phương án để tối thiểu hóa lượng chất thải trong sản xuất và tăng cường tái sử dụng hoặc tái chế nguồn chất thải, lưu trữ số liệu liên quan

  • Thực hiện báo cáo quản lý chất thải cho cơ quan chức năng 1 năm/lần theo quy định của pháp luật hiện hành