Lịch Sử Tăng Vốn Điều Lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐVT: 1.000 VNĐ

Thời gian phát hành

Đối tượng phát hành

Vốn tăng

Vốn điều lệ

sau phát hành

05/2005

Cổ phần hóa:

Vốn điều lệ ban đầu

 

50.000.000

05/2007

Cổ đông sáng lập;

Người lao động

15.000.000

65.000.000

09/2007

Cổ đông hiện hữu;

Đối tác chiến lược

26.500.000

91.500.000

01/2008

Đối tác chiến lược

8.500.000

100.000.000

12/2008

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu thưởng tỷ lệ: 12%)

12.000.000

112.000.000

11/2009

Cổ đông hiện hữu

(phát hành thêm tỷ lệ: 25%)

28.000.000

140.000.000

01/2010

Đối tác chiến lược

(phát hành riêng lẻ)

40.000.000

180.000.000

09/2010

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu thưởng tỷ lệ: 10%)

17.326.400

197.326.400

06~07/2011

Cổ đông hiện hữu

(cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%);

Người lao động

(ESOP 2010)

32.561.940

229.888.340

05/2012

Cổ đông hiện hữu

(cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 20%)

45.026.570

274.914.910

06/2013

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 15%)

40.510.930

315.425.840

06/2014

Cổ đông hiện hữu

(- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%)

(- cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 10%)

77.627.520

393.053.360

12/2014

Đấu giá ra công chúng

30.000.000

423.053.360

12/2015

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu thưởng tỷ lệ: 10%)

 42.304.990  465.358.350

6/2016

Cổ đông hiện hữu

(- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 10%)

(- cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 05%)

 69.801.890  535.160.240

09/2017

Cổ đông hiện hữu
(- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 12%)

64,217,740 599,377,980

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.