Tình Hình Thực Hiện Ngân Sách

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH
Năm tài chính Doanh thu (tỷ VND) LN Trước thuế (tỷ VND) LN Sau thuế (tỷ VND) Cổ tức bằng tiền (VND/cổ phiếu) Cổ tức bằng cổ phiếu (%) Cổ phiếu thưởng(%)
  Ngân Sách Thực tế % thực tế/ ngân sách Ngân Sách Thực tế % thực tế/ ngân sách Ngân Sách Thực tế % thực tế/ ngân sách      
Q1-2019 2,603 605.2 23.2% 212.2 59.3 28% 199.5 51.9 26%      
2018 2,354 2,408 102% 131.1 199.3 152% 125.8 178.3 142% 1500    
2017 1,915 1,991 104% 91.7 105 115% 81.7 99.6 114% 800 7%  
2016 1,645 1,358 83% 139 30.7 22% 127 28.6 23% 300 12%  
2015 1,695 1,035 61% 149 86.6 58% 116 71.3 61% 500 10% 5%
2014 1,579 1,458 92% 119 136 114% 93 106.0 114% 1500   10%
2013 1,585 1,453 92% 122 95 78% 96 74.0 77%   15% 10%
2012 1,281 1,099 86% 130 97 75% 103 84.0 82% 1500   15%
2011 1,022 935 92% 94 107 114% 86 83.0 97%   20%  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.