Điều khoản và chính sách

Điều khoản và chính sách

CAM KẾT GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠI THẾ KỶ
Trang website này là do Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ cung cấp với điều kiện bạn chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện và chính sách truy cập dưới đây. Khi truy cập và/hoặc sử dụng trang web này khách truy cập sẽ được xem như đã chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, dù khách truy cập có đăng ký là người sử dụng hay không. Nếu khách truy cập không chấp nhận hay đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin ngừng truy cập và/hoặc sử dụng trang web này.

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT NÀY
Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ bảo lưu quyền thay đổi ngay lập tức những điều khoản và điều kiện của việc truy cập và sử dụng website bằng việc đưa lên đây các điều khoản và điều kiện được thay đổi. Việc khách truy cập tiếp tục sử dụng trang web này tạo thành sự chấp nhận, và đồng ý của khách truy cập đối với toàn bộ các điều khoản, điều kiện và thông báo đó, và bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện mà Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thực hiện.

TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEBSITE
Nội dung được cung cấp trong trang website này được tạo ra với mức độ cẩn trọng cao nhất. Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ không đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện, đáng tin cậy, có khả năng sử dụng và kịp thời của các nội dung này. Khách truy cập do đó sẽ có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp của các thông tin mà mình định sử dụng.
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ chịu trách nhiệm đối với nội dung trong website này theo luật pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ không chịu trách nhiệm đối với việc gửi hoặc lưu trữ các thông tin này bởi các bên thứ ba.
Các thông tin về sản phẩm được cung cấp trên website này chỉ mang tính chất tham khảo. Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ không chịu trách nhiệm về những thiệt hạy gây ra do sử dụng các thông tin này.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG LIÊN KẾT VỚI NHỮNG TRANG WEBSITE KHÁC
Trang Website của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ có thể chứa đựng những liên kết tới những website khác ("Các Trang Liên Kết") nhằm mục đích tham chiếu, viện dẫn hay cung cấp thêm thông tin tham khảo như một tiện nghi. Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ và Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ không chịu trách nhiệm về tính pháp lý, nội dung ,các hạn chế, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự chuyển giao nào từ bất cứ một Trang Liên Kết nào. Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Hệ thống thông tin Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ về những trang của bất cứ tổ chức nào với những hoạt động của nó.

KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC BỊ CẤM
Như là một điều kiện của việc sử dụng của bạn của trang web của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ , bạn bảo đảm với Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ rằng bạn sẽ không sử dụng trang web của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ cho bất cứ mục đích trái pháp luật. Trong quá trình sử dụng trang web của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ bạn không thể bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, gây quá tải hay gây ảnh hưởng tới sự vận hành của trang web của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác đối với trang web của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN
Website này do Công ty Cổ phẩn Sợi Thế Kỷ cung cấp chỉ với mục đích cung cấp thông tin về doanh nghiệp của chúng tôi. Khách truy cập chỉ sử dụng, tải về và lưu trữ các thông tin này khi chấp thuận các chính sách bảo mật chúng tôi đã công bố. Khách truy cập cần cam kết không thực hiện hay cố gắng làm gián đoạn hay ngừng hoạt động website của chúng tôi hoặc các hành động làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như thay đổi nội dung website này. Trang thông tin, nội dung và tài liệu đính kèm theo này thuộc bản quyền của Công ty Công Ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ. Khách truy cập cần tuân thủ các qui định về bản quyền cũng như có trách nhiệm ngăn chăn việc vi phạm bản quyền.

NHỮNG CHÚ Ý VỀ BẢN QUYỀN:
Tất cả nội dung của website của Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ là bản quyền của Cổ Phần Sợi Thế Kỷ hoặc các nhà cung cấp của nó.

THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP
Website của chúng tôi thu thập các thông tin trong quá trình quí khách truy cập như: thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách truy cập, thông tin các trang web đã đưa bạn đến với website chúng tôi, các trang mà bạn quan tâm trong website của chúng tôi, từ khóa trên các search engine mà bạn tìm đến chúng tôi. Mục đích của việc thu thập thông tin nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Các thông tin chúng tôi thu thập có thể được cung cấp cho bên thứ 3 để lưu trữ, phân tích, tổng hợp.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Trong một số trường hợp, website yêu cầu khách truy cập cung cấp thông tin cá nhân như danh tính, địa chỉ email, thông tin liên lạc chỉ nhằm phục vụ cho: việc nhân viên Công ty chúng tôi liên lạc lại với khách truy cập trong trường hợp khách cần liên hệ với chúng tôi thông qua website, để cung cấp thông tin cho khách truy cập trong trường hợp được yêu cầu hoặc để ghi nhận lại nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay phát tán thông tin cá nhân của khách truy cập trừ một số trường hợp do Cơ quan chức năng yêu cầu được Pháp luật qui định.