Tình hình thực hiện ngân sách

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH
Năm Doanh thu (tỷ VND) LN Trước thuế (tỷ VND) LN Sau thuế (tỷ VND)
KH TH TH/KH KH TH TH/KH KH TH TH/KH
6M2020 (A) 1,798 868.9 48.3% 146.1 65.8 45% 130.5 54.9 42%
2019 2,603 2,299 85.6% 212.2 252.9 119% 199.5 214.4 107%
2018 2,354 2,408 102% 131.1 199.3 152% 125.8 178.3 142%
2017 1,915 1,991 104% 91.7 105 115% 81.7 99.6 114%
2016 1,645 1,358 83% 139 30.7 22% 127 28.6 23%
2015 1,695 1,035 61% 149 86.6 58% 116 71.3 61%

File tải về