Tài liệu họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian:  bắt đầu lúc 09h00 ngày 22/06/2020
Địa điểm: Lầu 2-Sảnh Sài Gòn – Khách sạn Equatorial – 242 Trần Bình Trọng – Quận 5 – TPHCM
(vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới)

STT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2020
1 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông

  1. Thư mời tham dự Đại hội
  2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
  3. Thẻ biểu quyết từ xa
2 Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội
3 Chương trình họp Đại hội cổ đông
4 Báo cáo ban Tổng giám đốc
5 Báo cáo Hội đồng quản trị
6 Báo cáo Ban kiểm soát
7 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
8 Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
9 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
10 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
11 Báo cáo thường niên 2019