STK: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày chốt quyền tham dự đại hội cổ đông 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Mã chứng khoán:
STK
Mã ISIN:
VN000000STK5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
13/03/2019
Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Ngày thực hiện: 02/04/2019
– Địa điểm thực hiện: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.
– Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018.
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
+ Thông qua tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
+ Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS.
+ Thông qua tờ trình sửa điều lệ.
+ Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu.
+ Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
+ Và các vấn đề khác có liên quan.