Niềm tin của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng phát triển kinh tế cần phải cân bằng với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển dài hạn của Công ty. Bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh tế như bảo toàn vốn và tăng trưởng lợi nhuận, STK còn đặt ra các mục tiêu phát triển xã hội liên quan tới con nguòi và cộng đồng, bảo vệ môi trường nhằm cải thiện môi trường và ngăn ngừa sự cạn kiệt của tài nguyên.

Thông tin

Nguyên tắt đối xử với các bên liên quan

Nguyên tắc đối xử với các bên liên quan

Tin tức phát triển bền vững

Tin tức phát triển bền vững

Shadows copy

Báo cáo phát triển bền vững

Niềm tin của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng phát triển kinh tế cần phải cân bằng với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển dài hạn của Công ty. Bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh tế như bảo toàn vốn và tăng trưởng lợi nhuận, STK còn đặt ra các mục tiêu phát triển xã hội liên quan tới con nguòi và cộng đồng, bảo vệ môi trường nhằm cải thiện môi trường và ngăn ngừa sự cạn kiệt của tài nguyên.

Thông tin

Nguyên tắc đối xử với các bên liên quan

Tin tức phát triển bền vững

Báo cáo phát triển bền vững