Niềm tin của chúng tôi

NIỀM TIN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tin rằng phát triển kinh tế  cần phải cân bằng với với phát triển  xã hội bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển dài hạn của Công ty. Bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh tế như bảo toàn vốn tăng trưởng lợi nhuận, STK còn đặt ra các mục tiêu phát triển hội liên quan tới con người cộng đồng, bảo vệ môi trường nhằm cải thiện môi trường ngăn ngừa sự cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Với tinh thần đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của STK luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:

à Khuyến khích việc tuân thủ các qui tắc đạo đức thực hiện các tập quán quản trị doanh nghiệp lành mạnh;

à Cung cấp môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động tạo hội tự phát triển cho người lao động;

à Khuyến khích sự đa dạng về văn hóa công bằng ở nơi làm việc;

à Hạn chế những tác động bất lợi tới môi trường;

à Tạo hội cho sự phát triển kinh tế hội của địa phương cộng đồng dân cư.

NIỀM TIN

CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tin rằng phát triển kinh tế cần phải cân bằng với với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển dài hạn của Công ty. Bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh tế như bảo toàn vốn và tăng trưởng lợi nhuận, STK còn đặt ra các mục tiêu phát triển xã hội liên quan tới con người và cộng đồng, bảo vệ môi trường nhằm cải thiện môi trường và ngăn ngừa sự cạn kiệt nguồn tài nguyên.
Với tinh thần đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của STK luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Khuyến khích việc tuân thủ các qui tắc đạo đức và thực hiện các tập quán quản trị doanh nghiệp lành mạnh;
  • Cung cấp môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và tạo cơ hội tự phát triển cho người lao động;
  • Khuyến khích sự đa dạng về văn hóa và công bằng ở nơi làm việc;
  • Hạn chế những tác động bất lợi tới môi trường;
  • Tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương và cộng đồng dân cư.