Nhân viên xuất nhập khẩu

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

  • Mô tả công việc

* Lên TK XNK:

- Nhận chứng từ copy từ TM, kinh doanh tiến hành lên TK nháp và kiểm tra sự chính xác của tất cả các tiêu chí.

- Nhận chứng từ gốc và thông báo hàng đến kiểm tra 1 lần nữa để đảm bảo các thông tin trên TK chính xác hoàn toàn trước khi truyền TK chính thức.

- Tổng hợp và phân tích các tiêu chí buộc phải đúng 100% trên TK để tránh sai sót.

- Đối chiếu so sánh giữa thông báo hàng đến của Hãng tàu và các thông tin chính xác trên trang web Tổng cục để đảm bảo tính chính xác của từng tiêu chí.

- Cập nhật kịp thời các thay đổi (nếu có) của các tiêu chí trên Tờ Khai.

- Cập nhật các mã HS đã áp dụng lên ổ N để chia sẻ thông tin, lưu trữ và đào tạo chéo nghiệp vụ đảm bảo khi có biến động nhân sự cũng không ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị.

- Cập nhật kịp thời các mặt hàng được ưu đãi thuế để áp mã HS phù hợp tiết giảm chi phí NK cho Century.

- Nhận Tờ khai nhập khẩu từ Đơn vị Dịch vụ và TKXK từ P.Kinh Doanh. Kiểm tra số liệu thông quan , BL nếu có sai sót yêu cầu Phòng Kinh Doanh điều chỉnh cho phù hợp.

- P.KT cập nhật báo có , chứng từ thanh toán của các khách hàng cho các TK Xuất khẩu.

- Tính toán sơ bộ lượng TK XNK cho từng bộ hồ sơ thanh khoản.

- Lấy số liệu cập nhật vào các BM theo yêu cầu của Hải Quan.

- Bổ sung chỉnh sửa lại chứng từ sai lệch (nếu có) để hoàn tất bộ Hồ sơ thanh khoản.

- Theo dõi HQ Gia Công cho đến khi có quyết định không thu thuế , giao bản gốc cho P.KT. Lưu bản sao tại P. XNK.

File mẫu nộp đơn ứng tuyển: file_mẫu (Nhấp vào đây để download.)