Người lao động và xã hội

Trách nhiệm đối với người lao động

Công ty xây dựng chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, cam kết thực hiện đầy đủ các lợi ích và quyền lợi chính đáng cho người lao động theo đúng nội dung “Thỏa ước lao động tập thể” đã được ký kết, thực hiện đúng quy định của Luật lao động và các quy định khác của Nhà nước.… Xem thêm

Trách nhiệm đối với xã hội

Cam kết tuân thủ các quy định và chính sách của pháp luật… Xem thêm

Trách nhiệm với người lao động

Công ty xây dựng chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, cam kết thực hiện đầy đủ các lợi ích và quyền lợi chính đáng cho người lao động theo đúng nội dung “Thỏa ước lao động tập thể” đã được ký kết, thực hiện đúng quy định của Luật lao động và các quy định khác của Nhà nước.…

Trách nhiệm với xã hội

Cam kết tuân thủ các quy định và chính sách của Luật pháp…