Nghị quyết HĐQT

2016

2016-10-27 Nghị quyết HĐQT số 15-2016 về việc bổ nhiệm Giám Đốc tài chính
2016-06-07 Nghị quyết số 12-2016 HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2016-05-19 Nghị quyết số 11-2016 HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng
2016-05-18 Nghị quyết số 10-2016 HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016
2016-05-13 Nghị quyết HĐQT số 9-2016 NQHĐQT về Quy trình CBTT cập nhật theo Thông tư 155 và Luật DN 2014
2016-04-25 Nghị quyết HĐQT số 8-2016 NQHĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2016-04-04 Nghị quyết HĐQT số 07-2016 NQHĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
2016-03-15 Nghị quyết HĐQT số 06-2016 NQHĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016
2016-03-10 Nghị quyết HĐQT số 05-2016 NQHĐQT về việc thông qua KQKD 2015, phương án chia cổ tức 2015 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2016
2016-03-09 Nghị quyết HĐQT số 04-2016 NQHĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán với Cty TNHH P.A.N Châu Á
2016-03-09 Nghị quyết HĐQT số 03-2016 NQHĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán với Cty Thương mai & Đầu tư Liên An
2016-01-19 Nghị quyết HĐQT số 02-2016 NQHĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho năm 2016
2016-01-15 Nghị quyết HĐQT số 01-2016 NQHĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016
2015

2015-11-11 Nghị quyết HĐQT số 19-2015NQHĐQT vvề việc thông qua KQPH cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2015-10-19 Nghị quyết HĐQT số 18-2015NQHĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2015-9-15 Nghị quyết HĐQT số 17-2015NQHĐQT thông báo kết việc niêm yết CP Sợi Thế Kỷ lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
2015-7-28 Nghị quyết HĐQT số 16-2015NQHĐQT ngày 28072015 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015
2015-7-18 Nghị quyết số 15-2015NQHDQT ngày 1872015 về việc thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để lưu ký
2015-6-10 Nghị quyết HĐQT số 14-2015NQHĐQT ngày 10062015 về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015
2015-6-8 Nghị quyết HĐQT số 13-2015NQHĐQT ngày 08062015 về quy trình công bố thông tin
2015-6-8 Nghị quyết HĐQT số 12-2015NQHĐQT ngày 08062015 về quy chế quản trị công ty
2015-4-21 Nghị quyết HĐQT số 11-2015NQHĐQT ngày 21042015 về kết quả hoạt động quý 12015
2015-4-10 Nghị quyết HĐQT số 10-2015NQHĐQT ngày 10042015 về việc chi trả cổ tức năm 2014
2015-3-12 Quyết định số 09-2015QĐHĐQT ngày 12032015 về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty
2015-3-3 Nghị quyết HĐQT số 08-2015NQHĐQT ngày 03032015 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015
2015-3-3 Nghị quyết HĐQT số 07-2015NQHĐQT ngày 03032015 về việc niêm yết cổ phiếu.
2015-3-3 Nghị quyết HĐQT số 06-2015NQHĐQT ngày 03032015 về việc bán cổ phiếu quỹ.
2015-1-12 Nghị quyết HĐQT số 04-2015NQHĐQT ngày 12012015 thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
2015-1-12 Nghị quyết HĐQT số 03-2015NQHĐQT ngày 12012015 thông qua việc thành lập pháp nhân công ty mới
2015-1-12 Nghị quyết HĐQT số 02-2015NQHĐQT ngày 12012015 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT
2015-1-12 Nghị quyết HĐQT số 01-2015NQHĐQT ngày 12012015 về việc bán cổ phiếu quỹ

2014

2014-12-26 Nghị quyết số 20-2014NQHĐQT ngày 26122014 thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT
2014-12-24 Quyết định HĐQT số 19-2014NQHĐQT ngày 24122014 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
2014-11-6 Nghị quyết HĐQT số 18-2014NQHĐQT ngày 06112014 thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2014
2014-8-6 Nghị quyết HĐQT số 11-2014NQHĐQT ngày 06082014 thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014
2014-7-14 Nghị quyết HĐQT số 09-2014NQHĐQT ngày 14072014 thông qua việc vay vốn với ngân hàng.
2014-7-10 Nghị quyết HĐQT số 08-2014NQHĐQT ngày 10072014 thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu
2014-5-13 Nghị quyết HĐQT số 06-2014NQHĐQT ngày 13052014 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để t
2014-4-24 Nghị quyết HĐQT số 04-2014NQHĐQT ngày 24042014 về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 9 tháng cuối năm.
2014-2-26 Nghị quyết HĐQT số 02-2014NQHĐQT ngày 26022014 về việc thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
2014-1-22 Nghị quyết HĐQT số 01-2014NQHĐQT ngày 22012014 về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.