Năm 2019, STK đặt kế hoạch lãi sau thuế gần 200 tỷ đồng

Năm 2019, STK đặt kế hoạch lãi sau thuế gần 200 tỷ đồng

Ngày 26/01 vừa qua, cuộc họp HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đã diễn ra để thông qua kế hoạch kinh doanh cùng nhiều vấn đề xoay quanh hoạt động của Công ty trong năm 2019.

Cho năm 2019, Ban Tổng Giám đốc STK đệ trình kế hoạch doanh thu thuần gần 2,603 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 212 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 200 tỷ đồng; lần lượt cao hơn 8%, 6%, 11% so với kết quả kinh doanh năm 2018 (theo BCTC hợp nhất chưa kiểm toán 2018 của STK).

HĐQT cũng thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2018 với tỷ lệ 15%. Phương án chia cổ tức nói trên cùng một số các tờ trình khác liên quan đến hoạt động của STK (như phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán,…) sẽ được trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Theo đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 sẽ được tiến hành vào ngày 02/04/2019, ngày chốt danh sách cổ đông sẽ là ngày 13/03/2019.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc họp ngày 26/01/2019, HĐQT cũng thông qua các hợp đồng mua bán sợi DTY, sợi POY, sợi FDY; với bên bán là STK và bên mua là CTCP Thương mại và Đầu tư Liên An, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hưng Lợi, Công ty TNHH P.A.N Châu Á.

Vĩnh Thịnh

FILI

https://vietstock.vn/2019/01/nam-2019-stk-dat-ke-hoach-lai-sau-thue-gan-200-ty-dong-737-650896.htm