Lịch Sử Tăng Vốn Điều Lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐVT: 1.000 VNĐ

Thời gian phát hành

Đối tượng phát hành

Vốn tăng thêm (tỷ đồng)

Vốn điều lệ

sau phát hành (tỷ đồng)

05/2005

Cổ phần hóa: VĐL ban đầu

-

50

05/2007

Cổ đông sáng lập;

Người lao động

15

65

09/2007

Cổ đông hiện hữu;

Đối tác chiến lược

26,5

91,5

01/2008

Đối tác chiến lược

8,5

100

12/2008

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu thưởng tỷ lệ: 12%)

12

112

11/2009

Cổ đông hiện hữu

(phát hành thêm tỷ lệ: 25%)

28

140

01/2010

Đối tác chiến lược

(phát hành riêng lẻ)

40

180

09/2010

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu thưởng tỷ lệ: 10%)

17,3

197,3

06~07/2011

Cổ đông hiện hữu

(cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%);

Người lao động

(ESOP 2010)

32,6

229,9

05/2012

Cổ đông hiện hữu

(cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 20%)

45

274,9

06/2013

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 15%)

40,5

315,4

06/2014

Cổ đông hiện hữu

(- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%)

(- cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 10%)

77,6

393,1

12/2014

Đấu giá ra công chúng

30,0

423,1

12/2015

Cổ đông hiện hữu

(cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 10%)

42,3

465,4

06/2016

Cổ đông hiện hữu

(- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 10%)

(- cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 05%)

69,8

535,2

09/2017

Cổ đông hiện hữu

(- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 12%)

64,2

599,4

05/2019

Cổ đông hiện hữu

(- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 7%)

(- cổ phiếu chào bán ra công chúng: 10%)

(- cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV: 0.1%)

107,9

707,3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.