Kết quả kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
CHỈ TIÊU Q1.2020 2019 2018 2017 2016 2015
Doanh thu thuần về bán hàng 616,738,974,639  2,228,984,623,663 2,407,703,367,672 1,989,053,218,713 1,358,284,815,225 1,035,436,337,094
Lợi nhuận gộp về bán hàng 95,052,096,695 354,130,384,101 334,910,069,900 216,555,407,909 128,743,151,568 187,212,104,702
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 57,870,123,475 248,190,399,073 202,344,138,615 104,427,647,578 29,417,560,775 85,905,024,327
Tổng lợi nhuận trước thuế 57,732,545,197 252,920,154,639 199,268,901,164 104,999,652,802 30,668,262,118 86,647,057,959
Lợi nhuận sau thuế TNDN 52,035,161,099 214,423,398,058 178,352,230,269 99,615,432,848 28,599,093,117 71,320,629,019
Lãi trên cổ phiếu 736 3,163 2,976 1,662

File đính kèm