Kết quả kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
CHỈ TIÊU (tỷ đồng) 6M2020 2019 2018 2017 2016 2015
Doanh thu thuần về bán hàng     868.9  2,229  2,408  1,989  1,358  1,035
Lợi nhuận gộp về bán hàng     115.3  354      335      217      129      187
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       65.8 248      202      104        29        86
Tổng lợi nhuận trước thuế       65.8 253      199      105        31        87
Lợi nhuận sau thuế TNDN       54.9 214      178      100        29        71
Lãi trên cổ phiếu (đồng)        785  3,163 2,976 1,662

File đính kèm