Kết quả kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
CHỈ TIÊU Q1-2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Doanh thu thuần về bán hàng 605,224,905,775 2,407,703,367,672 1,989,053,218,713 1,358,284,815,225 1,035,436,337,094 1,457,517,160,473 1,453,047,371,947
Lợi nhuận gộp về bán hàng 83,655,066,162 334,910,069,900 216,555,407,909 128,743,151,568 187,212,104,702 212,768,796,223 177,227,652,676
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 59,139,891,628 202,344,138,615 104,427,647,578 29,417,560,775 85,905,024,327 135,416,787,278 95,425,761,672
Tổng lợi nhuận trước thuế 59,326,971,103 199,268,901,164 104,999,652,802 30,668,262,118 86,647,057,959 136,164,241,765 95,240,618,641
Lợi nhuận sau thuế TNDN 51,889,137,226 178,352,230,269 99,615,432,848 28,599,093,117 71,320,629,019 106,106,992,222 74,400,437,644
Lãi trên cổ phiếu 866 2,976 1,662

File đính kèm