Công bố thông tin

2019

2020-01-31 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đặng Mỹ Linh
2020-01-31 Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Đặng Mỹ Linh
2020-01-21 Báo cáo quản trị năm 2019
2020-01-17 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2019
2020-01-17 Báo cáo tài chính mẹ Quý 4-2019
2019-12-26 Thông báo giao dịch nội bộ của người nội bộ Đặng Mỹ Linh
2019-10-21 STK - Bản tin IR kỳ 19
2019-10-18 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2019
2019-10-18 Báo cáo tài chính mẹ Q3.2019
2019-10-09 Báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng
2019-10-09 Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty số 19 ngày 09/10/2019
2019-08-14 Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 đã soát xét
2019-08-14 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét
2019-07-22 Báo cáo quản trị bán niên 2019
2019-07-19 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2.2019
2019-07-19 Báo cáo tài chính mẹ Q2.2019
2019-07-19 STK - Bản tin IR kỳ 18
2019-07-02 Nghị quyết HĐQT số 17-2019 thông qua việc lựa chọn kiểm toán năm 2019
2019-06-19 Nghị quyết HĐQT số 15-16 thông qua việc chấm dứt hợp tác BCC sản xuất sợi màu tại Củ Chi-Trảng Bàng
2019-05-29 Thông báo trả cổ tức năm 2018
2019-05-22 Ngày giao dịch niêm yết bổ sung
2019-05-17 Quyết định niêm yết bổ sung
2019-04-18 Giấy chứng nhận kinh doanh thay đổi lần thứ 17
2019-04-11 STK thay đổi phương án sử dụng vốn chào bán
2019-04-10 UBCK chấp thuận kết quả chào bán ra công chúng của STK
2019-04-05 Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng
2019-04-05 Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
2019-04-05 Nghị quyết HĐQT số 10 Thông qua kết quả chào bán ra công chúng
2019-04-02 Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019
2019-04-02 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019
2019-03-28 Nghị quyết HĐQT số 08 Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết
2019-03-18 Tài liệu họp ĐHCĐ 2019
2019-03-18 Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2019 số 07 ngày 18/03/2019
2019-03-18 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018
2019-03-18 Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2018
2019-02 Thông báo giao dịch người nội bộ trong đợt phát hành thêm và ESOP
2019-01-26 Báo cáo quản trị năm 2018
2019-01-26 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch ngân sách 2019 và ngày chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2019
2019-01-26 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Liên An
2019-01-26 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Hưng Lợi
2019-01-26 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với P.A.N Châu Á
2019-01-20 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2018
2019-01-20 Báo cáo tài chính mẹ Q4/2018
2019-01-14 Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ
2019-01-07 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng số 03-19 ngày 07/01/2019
2019-01-07 Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng số 04-2019 ngày 07/01/2019
2018

2018-12-28 Bản cáo bạch và GCN chào bán số 83 ngày 28/12/2018
2018-12-26 STK-CBTT về việc xử lý vi phạm hành chính thuế 2018
2018-12-26 STK-CBTT về việc xử lý vi phạm hành chính thuế 2017
2018-10-20 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2018
2018-10-20 Báo cáo tài chính mẹ Q3/2018
2018-08-14 Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018
2018-07-30 STK công bố báo cáo quản trị Công ty bán niên 2018.
2018-07-20 STK công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2018.
2018-07-20 STK công bố Báo cáo tài chính mẹ Quý 2-2018.
2018-07-04 Thông báo kết quả giao dịch người nội bộ Nguyễn Tự Lực.
2018-06-04 Thông báo xác nhận VSD, HOSE về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền.
2018-05-31 Thông báo giao dịch người nội bộ Nguyễn Tự Lực
2018-05-23 Nghị quyết HĐQT thông báo ngày chốt quyền
2018-05-23 Công văn thông báo VSD
2018-05-23 Form nhận cổ tức bằng chuyển khoản cho cổ đông chưa lưu ký
2018-05-09 Báo cáo kết quả giao dịch người liên quan của người nội bộ Thái Tuấn Chí
2018-04-02 NQ HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018.
2018-03-21 Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Việt Nam Holding LTD.
2018-03-16 Thông báo xác nhận ngày chốt quyền danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông 2018 của VSD
2018-03-13 Thông báo chốt quyền danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông 2018
2018-03-06 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ
2018-03-05 Giấy chứng nhận đầu tư theo hợp đồng BCC với E.DYE tại Củ Chi
2018-03-02 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ Thái Tuấn Chí
2018-01-30 Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ Thái Tuấn Chí
2018-01-25 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
2018-01-10 STK công bố Giấy chứng nhận đầu tư theo HĐ BCC với EDYE tại Trảng Bàng
2018-01-08 Thông báo thay đổi loại hình báo cáo tài chính
2018-01-02 Thông báo giao dịch người nội bộ Nguyễn Tự Lực
2017

2017-10-30 Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ: Lê Anh Tuấn
2017-10-27 Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ: Nguyễn Tự Lực
2017-10-23 STK- CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Unitex
2017-10-23 Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ: Lê Anh Tuấn
2017-10-19 Báo cáo tài chính Q3/2017
2017-10-16 Nghị quyết HĐQT số 11 thông qua việc hợp tác với CTCP E.DYE Vietnam tại Tây Ninh
2017-10-16 Nghị quyết HĐQT số 10 thông qua việc hợp tác với CTCP E.DYE Vietnam tại Củ Chi
2017-09-27 Nghị quyết HĐQT số 09 thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp trong công ty Unitex
2017-09-20 Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ- Nguyễn Tự Lực
2017-09-07 STK: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết.
2017-08-30 STK- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn VietNam Holding Ltd.
2017-08-29 STK- Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
2017-08-14 Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét
2017-08-10 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16
2017-07-31 Điều lệ công ty (cập nhật ngày 31/07/2017)
2017-07-31 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
2017-07-31 Nghị quyết HĐQT số 8 thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016
2017-07-28 Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ: Nguyễn Tự Lực
2017-07-20 Báo cáo tài chính Q2/2017
2017-07-20 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017
2017-07-03 Thông báo gửi VSD về ngày lập danh sách chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
2017-07-03 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
2017-06-26 Nghị quyết HĐQT số 6 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016
2017-06-22 Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ- Nguyễn Tự Lực
2017-06-21 SGDCK TPHCM (HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền của STK
2017-06-21 Trung tâm lưu ký CKVN thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền của STK
2017-06-19 Nghị quyết HĐQT số 5 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016
2017-05-15 Nghị quyết HĐQT số 4 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017
2017-04-26 Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ: Nguyễn Tự Lực
2017-04-20 Báo cáo tài chính Q1/2017
2017-03-29- STK công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017
2017-03-29- STK công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017
2017-03-21 STK- Công bố thông tin giao dịch người nội bộ- Nguyễn Tự Lực
2017-03-11 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
2017-03-11 STK - Báo cáo thường niên 2016
2017-03-11 Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2017
2017-03-10 Nghị quyết HĐQT Số.03-2017- NQHDQT Thông qua kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2017
2017-03-09 STK- Thư mời họp Đại hội cổ đông
2017-02-20 Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ- Nguyễn Tự Lực
2017-02-10 Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông 2017
2017-02-10 Thông qua việc thành lập Công ty liên doanh
2017-02-10 Thông qua kế hoạch ngân sách 2017, phương án chi trả cổ tức 2016, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2017
2017-01-20 STK- Quarterly Financial Statements- 31-12-2016
2016-01-19 STK công bố báo cáo tình hình quản trị 2016
2017-01-16 Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ- Nguyễn Tự Lực

 

2016

2016-11-24 Baó cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Nguyễn Tự Lực
2016-11-16 Thông báo cập nhật tiến trình vụ kiện chống bán phá giá sợi DTY tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ
2016-10-27 Nghị quyết HĐQT số 15-2016 về việc bổ nhiệm Giám Đốc tài chính
2016-10-20 Bản tin IR kỳ 7
2016-10-20 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
2016-10-19 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tự Lực
2016-09-15 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tự Lực
2016-09-01 Thông báo cập nhật tiến trình vụ kiện chống bán phá giá sợi DTY tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ
2016-08-11 Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã kiểm toán
2016-08-11 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tự Lực
2016-08-04 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền giám đốc tài chính
2016-08-02 Thông báo cổ đông về việc cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm và dự báo KD 6 tháng cuối năm
2016-07-20 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Nguyễn Tự Lực
2016-07-20 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
2016-07-20 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016
2016-07-06 Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
2016-06-16 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15
2016-06-14 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Nguyễn Tự Lực
2016-06-08 Điều lệ Công ty (cập nhật ngày 07-06-2016)
2016-06-07 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
2016-06-07 Nghị quyết số 12-2016 HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2016-05-25 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Nguyễn Tự Lực
2016-05-19 Thông báo gửi VSD về ngày lập danh sách chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
2016-05-19 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
2016-05-18 Nghị quyết số 10-2016 HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016
2016-05-13 Quy trình CBTT cập nhật theo Thông tư 155 và Luật DN 2014
2016-04-27 Thông báo cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền
2016-04-25 Nghị quyết số 8-2016 HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2016-04-20 Báo cáo tài chính quý 01 năm 2016
2016-04-19 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tự Lực
2016-04-08 SGDCKHCM (HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của STK
2016-04-07 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
2016-04-07 Trung tâm lưu ký CKVN thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền của STK
2016-04-04 Nghị quyết số 7-2016 HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
2016-03-29 Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung ngày 28/03/2016)
2016-03-29 Biên bản ĐHĐCĐ năm 2016
2016-03-29 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
2016-03-23 Báo cáo thường niên năm 2015 - bản thiết kế
2016-03-23 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán – điều chỉnh thuyết minh
2016-03-15 Nghị quyết HĐQT số 06-2016 NQHĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016
2016-03-11 Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016
2016-03-11 Thư mời dự họp ĐHĐCĐ năm 2016
2016-03-11 Báo cáo thường niên năm 2015
2016-03-11 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
2016-03-10 Nghị quyết HĐQT số 05-2016 NQHĐQT về việc thông qua KQKD 2015, phương án chia cổ tức 2015 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2016
2016-03-09 Nghị quyết HĐQT số 04-2016 NQHĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán với Cty TNHH P.A.N Châu Á
2016-03-09 Nghị quyết HĐQT số 03-2016 NQHĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán với Cty Thương mai & Đầu tư Liên An
2016-01-20 Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2016-01-13 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Quỹ Vietnam Holding Limited

 

2015

2015-12-21 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
2015-12-17 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt
2015-12-10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
2015-12-08 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng
2015-12-02 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt)
2015-12-01 Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
2015-11-25 Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
2015-11-23 Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần thứ 14 của CTCP Sợi Thế Kỷ
2015-11-11 Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2015-10-20 Giải trình biến động lợi nhuận giữa 2 kỳ báo cáo (Q3/2015 so với Q3/2014)
2015-10-19 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
2015-9-4 Thông báo về việc đăng ký và lưu ký cổ phiếu Sợi Thế Kỷ
2015-6-30 Thông báo về việc thành lập Công ty cổ phần sợi, dệt nhuộm Unitex
2015-6-15 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ
2015-6-15 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
2015-6-10 Thông báo về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
2015-5-26 Báo cáo về việc trở thành công ty đại chúng quy mô lớn
2015-4-25 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ
2015-5-8 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014
2015-4-15 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
2015-4-6 Thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
2015-4-2 Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
2015-4-1 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ
2015-3-17 Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ
2015-3-12 Quyết định số 55-15QĐTK ngày 12032015 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bộ phận Phát triển chiến lược
2015-3-9 Thư mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2015-2-9 Báo cáo không còn là cổ đông lớn của Công ty Sợi Thế Kỷ (SSI Asset Management)
2015-2-6 Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của Công ty Sợi Thế Kỷ(VietNam Holding Limited)
2015-2-4 Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của Công ty Sợi Thế Kỷ (Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI)
2015-1-22 Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2015-1-14 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 ngày 14012015

 

2014

2014-12-24 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 24122014 của cổ đông nội bộ (Red River Holding, tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT)
2014-12-24 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
2014-12-22 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của Công ty Sợi Thế Kỷ
2014-11-17 Quyết định số 198-14QĐTK ngày 17112014 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Tổng Quản lý
2014-11-11 Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Sợi Thế Kỷ
2014-11-11 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Sợi Thế Kỷ
2014-11-11 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Sợi Thế Kỷ
2014-11-4 Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của Công ty Sợi Thế Kỷ
2014-11-3 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 31102014 của cổ đông nội bộ (Red River Holding, tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT)
2014-10-31 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu Sợi Thế Kỷ của Red River Holding
2014-10-31 Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của Công ty Sợi Thế Kỷ
2014-10-31 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu công ty Sợi Thế Kỷ ra công chúng của Red River Holding
2014-10-28 Thông báo ngày 28102014 về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Red River Holding, tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT)
2014-8-7 Quyết định số 150-14QĐTK ngày 07082014 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc
2014-8-5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ngày 05082014 (Ông Yeh Kuo Hui)
2014-7-26 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 25072014
2014-7-10 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 10072014
2014-6-30 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 30062014 của cổ đông nội bộ (Ông Huang Wei Ling, Phó Tổng Giám Đốc)
2014-6-18 Thông báo ngày 18062014 về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Huang Wei Ling, Phó Tổng Giám Đốc)
2014-6-3 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2014 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2014-6-2 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2014-5-13 Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2014-5-6 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 06052014 của cổ đông nội bộ (Ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT)
2014-5-6 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 06052014 của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT)
2014-4-7 Thông báo ngày 07042014 về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT)
2014-4-7 Thông báo ngày 07042014 về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT)
 2014-3-10 Thư mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 2014-1-23 Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2014

2013

2013-11-8 Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ ngày 08112013
2013-10-12 Công văn công bố thông tin số 284-13CVTK ngày 12102013 về việc mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ
2013-10-4 Công văn số 6272UBCK-QLPH ngày 04102013 của UBCKNN về việc xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
2013-9-20 Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng
2013-9-10 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 10092013 của cổ đông nội bộ (Ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT)
2013-8-30 Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ số 245-13CVTK ngày 30082013
2013-8-29 Thông báo ngày 29082013 về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT)
2013-8-13 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13082013 (Ông Yeh Kuo Hui)
2013-7-20 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 19072013
2013-7-12 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2013-6-18 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2013-6-5 Thông báo mẫu dấu mới của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ sử dụng từ ngày 05062013
2013-5-27 Thông báo số 123-13TBTK ngày 27052013 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2013-5-27 Công bố thông tin số 122-13TBTK ngày 27052013 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2013-2-28 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 28022013 của cổ đông nội bộ (Ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT)
2013-2-25 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2013
2013-2-21 Thông báo ngày 21022013 về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.