Cổ Đông Lớn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Cập nhật: 15/06/2018

Tên cổ đông

Loại hình

sở hữu

Quốc tịch

Cổ phiếu

nắm giữ

Tỷ lệ

sở hữu (*)

Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Hướng Việt

Tổ chức

Việt Nam

12,083,414

20.16%

Đặng Triệu Hòa

Cá nhân

Việt Nam

8,332,793

13.90%

Đặng Mỹ Linh

Cá nhân

Việt Nam

5,112,168

8.53%

Đặng Hướng Cường

Cá nhân

Việt Nam

5,112,168

8.53%

Tổng cộng

    30,640,543

51.12%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.