Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ cấu sở hữu (tính đến 15/06/2018)
Đối tượng Số lượng cổ đông Tỷ lệ/ Tổng số cổ đông Số lượng CPSH Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
Nhà nước 0 0.00% 0 0.00%
Cổ đông nội bộ 55 12.40% 19,354,609 32.29%
HĐQT, BKS, BĐH 5 1.10% 18,639,683 31.10%
CBCNV 50 11.30% 714,936 1.19%
CĐ bên ngoài 389 87.60% 40,583,189 67.71%
Cá nhân 347 78.10% 20,913,468 34.89%
Tổ chức 42 9.50% 19,669,721 32.82%
Tổng cộng 444 100.00% 59,937,798 100.00%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.