Bảng ngân lưu

BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ
CHỈ TIÊU (tỷ đồng) Q1.2020 2019 2018 2017 2016 2015
Tổng lợi nhuận trước thuế       65.8    252.9    199.3    105.0      30.7      86.6
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động     131.8    396.7    400.1    275.0    178.7    208.2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh       79.6    170.9    248.1    305.7    202.2     (94.9)
Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) hoạt động đầu tư       32.5     (35.2)  (113.0)     (27.1)  (295.7)  (539.0)
Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính   (128.9)  (138.7)     (98.7)  (248.6)    173.4    492.4
Tăng tiền và tương đương tiền trong năm      (16.8)       (3.0)      36.4      30.0      79.9  (141.5)
Tiền và tương đương tiền đầu năm     150.0    153.1    116.6      86.6         6.6    148.2
Tiền và tương đương tiền cuối năm     133.2    150.0    153.1    116.6      86.6         6.6

File đính kèm