Bảng cân đối kế toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Q1.2020 2019 2018 2017 2016 2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 838,301,524,032 879,671,740,019 804,312,305,352 613,147,941,188 593,657,811,816 466,640,814,091
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,162,028,783,181 1,191,601,316,113 1,315,122,067,286 1,365,394,787,520 1,430,895,124,879 1,252,417,576,983
TỔNG TÀI SẢN 2,000,330,307,213 2,071,273,056,132  2,119,434,372,638   1,978,542,728,708 2,024,552,936,695 1,719,058,391,074
A. NỢ PHẢI TRẢ 865,175,598,694 988,153,508,712 1,210,381,370,769 1,199,891,718,708 1,329,444,394,078 1,029,281,024,074
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,135,154,708,519 1,083,119,547,420 909,053,001,869 778,651,010,000 695,108,542,617 689,777,367,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,000,330,307,213 2,071,273,056,132 2,119,434,372,638   1,978,542,728,708   2,024,552,936,695 1,719,058,391,074

File đính kèm