Bảng cân đối kế toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(tỷ đồng) 6M2020 2019 2018 2017 2016 2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN      730.4      879.7      804.3      613.1      593.7      466.6
B. TÀI SẢN DÀI HẠN  1,126.5  1,191.6  1,315.1  1,365.4  1,430.9  1,252.4
TỔNG TÀI SẢN  1,856.9  2,071.3  2,119.4  1,978.5  2,024.6  1,719.1
A. NỢ PHẢI TRẢ      863.6      988.2  1,210.4  1,199.9  1,329.4  1,029.3
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU      993.3  1,083.1      909.1      778.7      695.1      689.8
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  1,856.9  2,071.3  2,119.4  1,978.5  2,024.6  1,719.1

File tải về