Nguồn nước

Nguồn nước

à  Thực hiện quản lý và đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc xử lý nguồn nước

à  Đo lường và lưu trữ việc sử dụng nguồn nước phải được kiểm soát trên cơ sở hàng tháng

à  Lập các giải pháp nhầm tiết kiệm sử dụng nguồn nước và có đánh giá hiệu quả thường xuyên và định kỳ hàng năm

 

à  Không sử dụng nước ngầm (như khoan giếng ngầm…) Nếu có nhu cầu sử dụng phải có giấy phép của cơ quan chức năng.