Khí thải

Khí thải

à  Công ty không phát sinh khí thải do không sử dụng lò hơi.

à  Để giảm thiểu ô nhiễm về khí thải, STK kiểm soát việc phát khói bụi của các loại xe hoạt động trong Công ty như xe container, xe tải, xe nâng, xe con và có biện pháp ngưng hoạt động của các loại xe gây phát thải nhiều.

à  Định kỳ 3 tháng/lần, Công ty thực hiện đo kiểm khí thải tại khu vực ngoài trời và các khu vực trong sản xuất để có biện pháp khắc phục ngay khi có ô nhiễm về khí thải.

à  Công ty tiết giảm sử dụng xăng, dầu DO.

à  Xe cộ, máy móc, thiệt bị sử dụng xăng, dầu DO được bảo trì thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm về khí thải.

à  Công ty còn thực hiện báo cáo giám sát môi trường cho cơ quan chức năng về khí thải 6 tháng/lần.