Chất thải

Chất thải

à  Thực hiện quản lý và đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc xử lý chất thải

à  Các công ty vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có đầy đủ hồ sơ pháp nhân, giấy phép vận chuyển, xử lý chất thải của cơ quan chức năng có thẩm quyền

à  Chất thải nguy hại và chất thải thông thường (không nguy hại) được phân loại tại nguồn và chuyển vào kho lưu chứa đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành

à  Người lao động được đào tạo ý thức về quản lý chất thải và các phương tiện vận chuyển, phân loại chất thải theo quy định

à  Việc lưu kho, quản lý, lưu trữ và vận chuyển cho tất cả các nguồn chất thải được thực hiện tại chỗ, bao gồm những biện pháp an toàn tối thiểu liên quan đến môi trường và sức khỏe con người

à  Thực hiện đo lường chất thải trong sản xuất, tìm kiếm và triển khai phương án để tối thiểu hóa lượng chất thải trong sản xuất và tăng cường tái sử dụng hoặc tái chế nguồn chất thải, lưu trữ số liệu liên quan

 

à  Thực hiện báo cáo quản lý chất thải cho cơ quan chức năng 1 năm/lần theo quy định của pháp luật hiện hành