Nhà nước

Nhà nước

à  Công ty cam kết tuân thủ luật pháp, hiến pháp của nhà nước Việt Nam.

à  Công ty không thực hiện những hành vi tiêu cực để đạt được những ưu đãi, lợi ích đặc biệt từ chính quyền, cơ quan nhà nước.

à  Công ty đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thuế và đóng góp ngân sách cho địa phương theo quy định hiện hành.