Nhà cung ứng

Nhà cung ứng

à  Công ty cam kết đối xử công bằng với tất cả các nhà cung ứng, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, tránh những xung đột lợi ích thực sự hoặc tiềm ẩn với các nhà cung cấp.

à  Công ty luôn tuân thủ các quy định về đấu thầu, đàm phán, ký hợp đồng.

à  Công ty cam kết không tiết lộ những thông tin bí mật của nhà cung ứng cho đối thủ cạnh tranh của nhà cung ứng.