Năng lượng

Năng lượng

à  Quản lý việc sử dụng năng lượng theo đúng tất cả các yêu cầu của pháp luật.

à  Thực hiện kiểm toán năng lượng (3 năm/lần): việc kiểm toán năng lượng do cơ quan chức năng có đủ năng lực để đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của Công ty: điện, dầu DO, xăng; đưa ra các giải pháp khả thi để giảm thiểu tiết kiệm năng lượng, giảm tác hại đến môi trường.

à  Lập kế hoạch và báo cáo quản lý năng lượng hàng năm và 5 năm: trọng tâm đưa các giải pháp tiết kiệm năng lượng, triển khai thực hiện và đánh gia hiệu quả.

à  Theo dõi và lưu trữ hồ sơ tiêu thụ năng lượng trên cơ sở hàng tháng.